Close

Privacy policy

Privacy Statement

Deze Privacyverklaring werd voor het laatst aangepast op datum: 24 maart 2022.

Toepasselijkheid
Deze Privacyverklaring Ride Out is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door Ride Out BV te Amsterdam (“Ride Out”) in verband met onze dienstverlening, merkproducten van Ride Out en deze website.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
Ride Out B.V. (Stadionplein 22, 1076 CM Amsterdam, Nederland) is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor alle verzamelingen en alle verwerkingen van jouw persoonsgegevens in verband met de merkproducten, diensten en websites van Ride Out.

Ride Out maakt deel uit van Pon Holdings B.V. en diens verbonden ondernemingen (“Pon”). Ride Out en Pon zijn toegewijd aan het respecteren en beschermen van je privacy en de bescherming van de persoonsgegevens die je met ons deelt.

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren, contact met ons op te nemen of onze websites te bezoeken, verwerken we enkele persoonsgegevens van je. Deze persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

 • 1. op persoonlijke wijze met je te communiceren of je te informeren over merkproducten en/of diensten van Ride Out in overeenstemming met jouw keuzes;
 • 2. het bieden van klantenservice, inclusief service rondom het kopen van diensten en/of producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van gelieerde bedrijven, en het behandelen van klachten en verzoeken om inlichtingen;
 • 3. je aankoop van merkproducten van Ride Out te verwerken inclusief financiële en logistieke afhandeling;
 • 4. je account bij Ride Out te verwerken;
 • 5. je deelname aan prijsvragen, promoties, enquêtes of websitefuncties te verwerken;
 • 6. marktonderzoek uit te voeren en onze bedrijfsvoering, diensten en Ride Out merkproducten te verbeteren of om nieuwe bedrijfsvoering, services en producten te ontwikkelen;
 • 7. statistische analyses uit te voeren en hierover te rapporteren;
 • 8. het bieden van diensten op het internet;
 • 9. het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma;
 • 10. het bieden van app-functionaliteiten, inclusief het verzenden van relevante commerciële berichten;
 • 11. toekomstige promotionele en marketingtechnische informatie met je te communiceren, inclusief doeleinden voor direct marketing en retargeting;
 • 12. het aggregeren en/of anonimiseren van persoonsgegevens om andere data te genereren voor ons gebruik;
 • 13. het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten;
 • 14. als anderszins aangegeven op of rond het moment waarop de persoonsgegevens worden verzameld.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Welke gegevens we exact verwerken, is afhankelijk van welke websites, producten of services je gebruikt en hoe je het gebruikt. We verwerken de volgende persoonsgegevens.

Gegevens die je verstrekt aan ons Dit zijn de gegevens die je zelf invoert wanneer je onze websites bezoekt of onze producten of diensten gebruikt. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, Ride Out producten die je gekocht hebt, de account naam en wachtwoorden die je aanmaakt, bankgegevens voor het betalen van Ride Out producten etc.
Metadata Dit zijn gegevens die worden verzameld of automatisch worden gegenereerd terwijl je de websites, producten of diensten van Ride Out gebruikt. Metadata wordt vaak verzameld of gegenereerd wanneer je een computerapparaat gebruikt of wanneer je gegevens verzendt via een computernetwerk, zoals het internet. Deze gegevens bevatten gegevens die je gebruikt in de gebruikersinterface en tijdens andere apparaat-activiteiten, evenals IP-adressen, unieke apparaat-id’s, MAC-adressen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten, cookies en gegevens van computeractiviteiten.

Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Hieronder wordt per manier aangegeven welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij deze gebruiken en welke rechtsgrond van toepassing is:

Manier van verwerken Persoonsgegevens die worden verwerkt Doeleinden gebruik persoonsgegevens Rechtsgrond
Abonneren nieuwsbrief Voornaam en achternaam, e-mailadres. De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14 Toestemming of gerechtvaardigd belang
Ride Out account aanmaken Voornaam en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en 14 Toestemming gerechtvaardigd belang of uitvoering van een overeenkomst
Ride Out producten kopen via de website Voornaam en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en 14 Uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang
Deelnemen aan een promotie, evenement, wedstrijd of online forum Voornaam en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De hierboven beschreven doeleinden: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14 Toestemming of gerechtvaardigd belang
Bezoek aan onze websites (cookies) Metadata.
NB: zie het Cookiebleid Ride Out voor verdere details
De hierboven beschreven doeleinden: 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14 Toestemming of gerechtvaardigd belang

Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om die weer in te trekken, wanneer je maar wilt, door het sturen van een verzoek naar privacy@pon.com.

Hoe delen we jouw persoonsgegevens of dragen we deze over?
Je dient ervan bewust te zijn dat Ride Out deel uitmaken van een business groep binnen Pon en dat afdelingen (zoals marketing en IT) deel kunnen uitmaken van wereldwijde bedrijven van Pon. Als gevolg daarvan kunnen jouw persoonsgegevens wereldwijd worden gedeeld met en/of overgedragen aan de andere business groep bedrijven of andere Pon bedrijfsonderdelen. Je kunt de lijst en locatie van onze bedrijven hier raadplegen: http://www.pon.com/nl-nl/our-business/bedrijven.

Ride Out kan je persoonsgegevens delen met de fabrikant(en) van jouw Ride Out product, ten behoeve van het bieden van klantenservice, serviceverlening, het vervullen van garantieverplichtingen, het registreren van Ride Out producten, statistische analyses en marktonderzoek uit te voeren en onze bedrijfsvoering, diensten en Ride Out producten te verbeteren en te ontwikkelen.

Ride Out kunnen je persoonsgegevens ook delen met externe partijen om bepaalde activiteiten uit te voeren namens Ride Out en om services die ze aan ons bieden te faciliteren. Dit kunnen dienstverleners zijn van services zoals website hosting, data analyses, betalingsverwerking, orderafhandeling, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuurvoorzieningen, klantenservice, e-mail bezorging, audits en andere diensten. Ride Out kunnen jouw persoonlijke gegevens ook delen met derden, zodat zij je marketingcommunicatie kunnen sturen, in overeenstemming met jouw keuzes. Ride Out vereisen dat deze externe partijen jouw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. Ride Out zal je persoonsgegevens niet verkopen aan derden.

Ride Out kan reorganiseren, fuseren of op enigerlei andere wijze (een deel van) een onderneming aan een ander bedrijf verkopen of afstoten. Als een dergelijke onderneming aan Ride Out gerelateerd is, kan een dergelijke overdracht van eigendom de overdracht van jouw persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar en zijn adviseurs bevatten.

We zullen jouw persoonsgegevens alleen openbaren als dit toegestaan of geautoriseerd is bij wet, noodzakelijk is voor het voorkomen of bestrijden van fraude, noodzakelijk is voor geschillenbeslechting of noodzakelijk is voor enige andere legitieme behoefte die in de omstandigheden zwaarder weegt dan jouw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van ons personeel

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?
Ride Out zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen verlies of onwettige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan het gebruik van beveiligde registratieformulieren, codering van gegevens en toegangsbeperking tot jouw persoonsgegevens omvatten.

Bepaalde landen kennen geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens. Je kunt er echter op vertrouwen dat Ride Out passende beveiligingsmaatregelen zal nemen ten aanzien van de vertrouwelijkheid en bescherming van jouw gegevens. Voor overdracht vanuit de EER naar landen die volgens de Europese Commissie geen toereikend niveau van gegevensbescherming bieden, hebben we toereikende maatregelen genomen zoals contractuele overeenkomsten, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie, afgesloten met derde partijen. Je kunt een kopie van deze maatregelen aanvragen door contact met ons op te nemen via privacy@pon.com.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
We zullen persoonsgegevens zo lang bewaren als dat nodig of toegestaan is binnen het kader van de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden en in overeenstemming met het toepasselijk recht.

Tot de criteria die worden gebruikt om onze opslagtermijn te bepalen behoren:

 • De duur van de tijd waarin we een lopende relatie met jou hebben en de diensten aan jou leveren (bijvoorbeeld, zolang als jij een account bij ons hebt of gebruik blijft maken van onze diensten).
 • Of er een wettelijke verplichting bestaat waaraan wij moeten voldoen (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij onze transacties gedurende een bepaalde tijd bewaren voordat wij deze kunnen verwijderen); of
 • Of bewaren wenselijk is gezien onze juridische positie (zoals ten aanzien van verjaringstermijnen, geschillen of onderzoeken door verordenende instanties).

Cookies, web beacons en vergelijkbare technieken
Als je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om je een betere, snellere en veiligere browserervaring te bieden.

Raadpleeg ons cookiebeleid voor de uitleg van cookies, web beacons en vergelijkbare technieken, hoe we ze gebruiken en hoe je ze kunt beheersen.

Jouw rechten
Indien jij je door ons verwerkte persoonsgegevens wilt herzien, corrigeren, bijwerken, beperken of verwijderen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, of als je een elektronische kopie van jouw persoonsgegevens wilt ontvangen om die aan een ander bedrijf door te geven (voor zover dit recht op gegevensoverdracht door de toepasselijke wetgeving aan jou wordt verstrekt), kun je contact met ons opnemen via privacy@pon.com. We zullen conform het toepasselijke recht op jouw verzoek reageren.

Wij verzoeken je in je aanvraag zo duidelijk mogelijk te beschrijven op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft. Voor jouw veiligheid zullen wij alleen aanvragen behandelen met betrekking tot de persoonsgegevens die bij het specifieke e-mailadres horen die je gebruikt om ons je verzoek te sturen, en we kunnen je vragen om verificatie van jouw identiteit voordat wij aan je verzoek voldoen. We zullen proberen zo snel als redelijkerwijs uitvoerbaar aan jouw verzoek te voldoen, en in elk geval binnen de wettelijk vereiste termijnen.

Contact, Vragen, feedback en functionaris gegevensbescherming
Stuur je vragen en opmerkingen over deze Privacyverklaring naar privacy@pon.com.

Onze functionaris gegevensbescherming (FG) is ook bereikbaar via bovenstaand email adres. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit voor jouw land of regio of waar een vermeende inbreuk op het toepasselijke privacyrecht plaatsvindt.

Beleidswijzigingen
We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen in deze privacyverklaring worden van kracht wanneer we de herziene verklaring publiceren. Indien noodzakelijk, zullen we je informeren over wijzigingen in onze Privacyverklaring.

The Ultimate Bike Store

Vsiti us for bikefittings, maintenance and off course your welcome to shop. Take a look at our webshop as well!

Ride Out
Stadionplein 22
1076 CM Amsterdam
hello@rideout.amsterdam
+31 (0)20 723 47 47

Privacy Statement Terms & Conditions Cookies